+65 6570 3177

Processed Meat/Sausage

PROCESSED MEAT/SAUSAGE

 • PORK HONEY HAM WHOLE
 • PORK HONEY HAM SLICE
 • CHICKEN HONEY HAM WHOLE
 • CHICKEN HONEY HAM SLICE 
 • PORK PREMIUM HAM WHOLE 
 • PORK PREMIUM HAM SLICE 
 • CHICKEN PICNIC HAM WHOLE
 • CHICKEN PICNIC HAM SLICE
 • PORK CHORIZO SAUSAGE 
 • PORK ITALIAN SAUSAGE 
 • PORK BRATWURST SAUSAGE 
 • VEAL SAUSAGE 
 • CHICKEN BOCKWURST SAUSAGE
 • CHICKEN CHEESE SAUSAGE
 • CHICKEN FRANK SAUSAGE(Halal)
 • CHICKEN COCKTAIL SAUSAGE
 • CHICKEN CHEESE COCKTAIL SAUSAGE
 • CHICKEN CHEESE MEATBALL